Nghĩa của từ: insurance benifit

* kt.
(tiền) trợ cấp bảo hiểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App