Nghĩa của từ: integrable group

* đs.
nhóm giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error