Nghĩa của từ: integrable square

* gt.
bình phương khả tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App