Nghĩa của từ: integral domain

* đs.
miền nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error