Nghĩa của từ: integral function of mean tyoe

* gt.
hàm nguyên loại chuẩn tắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App