Nghĩa của từ: integral group ring

* đs.
vành nhóm nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App