Nghĩa của từ: integral invariant

*
bất biến tích phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App