Nghĩa của từ: integral lattice

* đs.
dàn nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error