Nghĩa của từ: integral representation

* gt.
biểu diễn phân tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App