Nghĩa của từ: integrated data

* tk.
các số liệu gộp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App