Nghĩa của từ: integrated spectrum

* xib.
hàm phổ, đồ thị hàm phổ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App