Nghĩa của từ: integrating factor

* gt.
nhân tử lấy tích phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error