Nghĩa của từ: integrator

* mt.
máy lấy tích phân, thiết bị lấy tích phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

integrator /'intigreitə/
* danh từ
 - người hợp nhất
 - (toán học) máy tích phân
Động từ BQT - Android App