Nghĩa của từ: intension

* log.
nội hàm (của khái niệm); vl. cường độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intension /in'tenʃn/
* danh từ
 - độ cao; đọ tăng cường
 - tính mãnh liệt, tính dữ dội
 - sự cố gắng căng thẳng về tinh thần; quyết tâm cao
Động từ BQT - Android App