Nghĩa của từ: interchangexbility

* mt.
tính đổi lẫn được (giữa các bộ phận trong máy); tính hoán vị được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interchangexbility
- (máy tính) tính đổi lẫn được (giữa các bộ phận trong máy);
 - tính hoán vị đượcĐộng từ BQT - Android App