Nghĩa của từ: intercity network

* mt.
mạng lưới trong thành phố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App