Nghĩa của từ: interconnection

* mt.
sự nối, sự liên kết với nhau (trong sơ đồ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interconnection /'intəkə'nekʃn/
* danh từ
 - quan hệ nối liền với nhau
Động từ BQT - Android App