Nghĩa của từ: interconversion

* mt.
biến đổi lẫn nhau; sự đếm lại, sự tính lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interconversion /,intəkən'və:ʃn/
* danh từ
 - sự chuyển đổi qua lại (cái nọ thành cái kia)
Động từ BQT - Android App