Nghĩa của từ: intercorrelation

* tk.
tương quan giữa các phần tử (của một tập hợp)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intercorrelation
- (thống kê) tương quan giữa các phần tử (của một tập hợp)Động từ BQT - Android App