Nghĩa của từ: interdeducible

* log.
suy lẫn nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interdeducible
- (logic học) suy lẫn nhauĐộng từ BQT - Android App