Nghĩa của từ: interface

* vl.
mặt phân cách, mặt phân giới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interface /'intəfeis/
* danh từ
 - bề mặt chung (cho hai vật...); mặt phân giới
 - những cái chung (của hai ngành học thuật...)
=the interface of chemistry and physics+ những cái chung của hoá học và vật lý
Động từ BQT - Android App