Nghĩa của từ: interference effect

* xib.
ảnh hưởng của nhiễu loạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App