Nghĩa của từ: interferometer

* vl.
cái đo giao thoa, giao thoa kế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interferometer /,intəfiə'rɔmitə/
* danh từ
 - (vật lý) cái đo giao thoa
Động từ BQT - Android App