Nghĩa của từ: interior function

* gt.
hàm trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error