Nghĩa của từ: interior of set

* top.
phần tổng của một tập hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App