Nghĩa của từ: interior transformation

* gt.
phép biến đổi trong, phép ánh xạ trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App