Nghĩa của từ: interlock

* mt.
cấm // vùng cấm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interlock /'intəlɔk/
* danh từ
 - sự cài vào nhau
 - (kỹ thuật) khoa liên động (tránh cho hai bộ phận máy cùng chạy)
 - (điện ảnh) khoá chuyển (phối hợp máy quay và máy thu tiếng)
* động từ
 - cài vào nhau
 - khớp vào nhau (các bộ phận một cái máy)
 - (ngành đường sắt) phối hợp chặt chẽ với nhau (ghi, hệ thống tín hiệu...)
Động từ BQT - Android App