Nghĩa của từ: intermodulation

* vl.
biến điệu tương hỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intermodulation /'intə,mɔdju'leiʃn/
* danh từ
 - (raddiô) sự điều biến qua lại
Động từ BQT - Android App