Nghĩa của từ: internal bisector

*
phân giác trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App