Nghĩa của từ: internal division of a segment

* hh.
chia trong một đoạn thẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error