Nghĩa của từ: internal storage

* mt.
bộ nhớ trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error