Nghĩa của từ: interpenetrating samplers

* tk.
các mẫu thâm nhập vào nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App