Nghĩa của từ: interplanetarry

*
giữa các hành tinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interplanetarry
- giữa các hành tinhĐộng từ BQT - Android App