Nghĩa của từ: interpolation polynomial

* gt.
đa thức nội suy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App