Nghĩa của từ: interpolation series

* gt.
chuỗi nội suy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App