Nghĩa của từ: interpolator

* mt.
máy nội suy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interpolator /in'tə:pouleitə/ (interpolator) /in'təpouleitə/
* danh từ
 - người tự ý thêm từ (vào một văn kiện...)
Động từ BQT - Android App