Nghĩa của từ: interpret

* log.
giải thích, thể hiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interpret /in'tə:prit/
* ngoại động từ
 - giải thích, làm sáng tỏ
=to interpret the hidden meaning of a prophecy+ giải thích nghĩa bí ẩn của một lời tiên tri
 - hiểu (theo một cách nào đó)
=to interpret an answer as an agreement+ hiểu một câu trả lời là đồng ý
 - trình diễn ra được, diễn xuất ra được; thể hiện
 - dịch
* nội động từ
 - làm phiên dịch
 - giải thích, đưa ra lời giải thích
Động từ BQT - Android App