Nghĩa của từ: interquartile range

* tk.
khoảng tứ phân vi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error