Nghĩa của từ: intersection of events

* xs.
giao của các biến cố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App