Nghĩa của từ: intersection ring

* top.
vành tương giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App