Nghĩa của từ: interstellar

* tv.
giữa các vì sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

interstellar /'intə'stelə/
* tính từ
 - giữa các sao
Động từ BQT - Android App