Nghĩa của từ: interval estimation

* tk.
sự ước lượng khoảng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App