Nghĩa của từ: interval function

* gt.
hàm khoảng cách

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App