Nghĩa của từ: interviewer bias

* tk.
độ chệch phủ quan (độ chệch của kết quả điều tra do chủ quan người điều tra gây ra)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App