Nghĩa của từ: intrablock

* tk.
trong khối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intrablock
- (thống kê) trong khốiĐộng từ BQT - Android App