Nghĩa của từ: intransitive group

*
nhóm không bắc cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App