Nghĩa của từ: intranuclear

*
trong hạt nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intranuclear /,intrə'nju:kliə/
* tính từ
 - (vật lý) trong hạt nhân, nội nhân
Động từ BQT - Android App