Nghĩa của từ: intrinsic metric

* hh.
mêtric nội tại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App