Nghĩa của từ: intrinsic stability

* xib.
tính ổn định trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App