Nghĩa của từ: intrinsic stability

* xib.
tính ổn định trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App