Nghĩa của từ: intrinsic(al)

*
trong, nội tại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intrinsic(al)
- trong, nội tạiĐộng từ BQT - Android App